HĐCDGSN là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgsn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

HĐCDGSN là gì? Ý nghĩa của từ hđcdgsn

HĐCDGSN là gì ?

HĐCDGSN là “Hội đồng chức danh giáo sư ngành” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐCDGSN

HĐCDGSN có nghĩa “Hội đồng chức danh giáo sư ngành”.

HĐCDGSN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐCDGSN là “Hội đồng chức danh giáo sư ngành”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐCDGSN:
+ ĐN: Đồng Nai.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ SP: Sư phạm.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ HND: Hội nông dân.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ QH: Quốc hội.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ KS: Kỹ sư.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ HĐT: Hội đồng thi.
...

Post Top Ad