ĐTXDCB là gì? Ý nghĩa của từ đtxdcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

ĐTXDCB là gì? Ý nghĩa của từ đtxdcb

ĐTXDCB là gì ?

ĐTXDCB là “Đầu tư xây dựng cơ bản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTXDCB

ĐTXDCB có nghĩa “Đầu tư xây dựng cơ bản”.

ĐTXDCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTXDCB là “Đầu tư xây dựng cơ bản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTXDCB:
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ XD: Xây dựng.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ VLXD: Vật liệu xây dựng.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
...

Post Top Ad