ĐVTTN là gì? Ý nghĩa của từ đvttn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

ĐVTTN là gì? Ý nghĩa của từ đvttn

ĐVTTN là gì ?

ĐVTTN là “Đoàn viên thanh thiếu nhi” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐVTTN

ĐVTTN có nghĩa “Đoàn viên thanh thiếu nhi”.

ĐVTTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐVTTN là “Đoàn viên thanh thiếu nhi”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐVTTN:
+ PV: Phóng viên.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ DV: Diễn viên.
+ CV: Chuyên viên.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TNTP: Thiếu niên Tiền phong.
+ CNV: Công nhân viên.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ TV: Thành viên.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ VĐV: Vận động viên.
+ NV: Nhân viên.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
...

Post Top Ad