GCNSK là gì? Ý nghĩa của từ gcnsk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

GCNSK là gì? Ý nghĩa của từ gcnsk

GCNSK là gì ?

GCNSK là “Giấy chứng nhận sức khỏe” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCNSK

GCNSK có nghĩa “Giấy chứng nhận sức khỏe”.

GCNSK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCNSK là “Giấy chứng nhận sức khỏe”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCNSK:
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ GPLX: Giấy phép lái xe.
+ SK: Sức khỏe.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ PCC: Phòng công chứng.
...

Post Top Ad