GCN là gì? Ý nghĩa của từ gcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

GCN là gì? Ý nghĩa của từ gcn

GCN là gì ?

GCN là “Giấy chứng nhận” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GCN

GCN có nghĩa “Giấy chứng nhận”.

GCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GCN là “Giấy chứng nhận”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GCN:
+ GPLX: Giấy phép lái xe.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ GP: Giấy phép.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
...

Post Top Ad