GMD là gì? Ý nghĩa của từ gmd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

GMD là gì? Ý nghĩa của từ gmd

GMD là gì ?

GMD là “Gái mại dâm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GMD

GMD có nghĩa “Gái mại dâm”.

GMD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GMD là “Gái mại dâm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GMD:
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ XTTM: Xúc tiến thương mại.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ TM: Thương mại.
+ KTM: Khu thương mại.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
...

Post Top Ad