GPLX là gì? Ý nghĩa của từ gplx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

GPLX là gì? Ý nghĩa của từ gplx

GPLX là gì ?

GPLX là “Giấy phép lái xe” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GPLX

GPLX có nghĩa “Giấy phép lái xe”.

GPLX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPLX là “Giấy phép lái xe”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GPLX:
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ GP: Giấy phép.
+ GPXD: Giấy phép xây dựng.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
...

Post Top Ad