GPXD là gì? Ý nghĩa của từ gpxd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

GPXD là gì? Ý nghĩa của từ gpxd

GPXD là gì ?

GPXD là “Giấy phép xây dựng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GPXD

GPXD có nghĩa “Giấy phép xây dựng”.

GPXD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPXD là “Giấy phép xây dựng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GPXD:
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ VLXD: Vật liệu xây dựng.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ XD: Xây dựng.
...

Post Top Ad