GT là gì? Ý nghĩa của từ gt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

GT là gì? Ý nghĩa của từ gt

GT là gì ?

GT là “Giới thiệu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GT

GT có nghĩa “Giới thiệu”.

GT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GT là “Giới thiệu”.

Viết tắt GT với nghĩa khác:
+ Giao thông.
+ Giá trị.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GT:
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ CT: Chính trị.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
...

Post Top Ad