KTNN là gì? Ý nghĩa của từ ktnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

KTNN là gì? Ý nghĩa của từ ktnn

KTNN là gì ?

KTNN là “Kinh tế nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KTNN

KTNN có nghĩa “Kinh tế nhà nước”.

KTNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTNN là “Kinh tế nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KTNN:
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ HNV: Hội Nhà văn.
...

Post Top Ad