HB là gì? Ý nghĩa của từ hb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

HB là gì? Ý nghĩa của từ hb

HB là gì ?

HB là “Học bổng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HB

HB có nghĩa “Học bổng”.

HB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HB là “Học bổng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HB:
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ KH: Khoa học.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ SĐH: Sau đại học.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ DHS: Du học sinh.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐH: Đại học.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ TH: Trung học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
...

Post Top Ad