HCVL là gì? Ý nghĩa của từ hcvl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

HCVL là gì? Ý nghĩa của từ hcvl

HCVL là gì ?

HCVL là “Hội chợ việc làm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HCVL

HCVL có nghĩa “Hội chợ việc làm”.

HCVL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCVL là “Hội chợ việc làm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HCVL:
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ DVVL: Dịch vụ việc làm.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ : Hội đồng.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HN: Hội nghị.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
...

Post Top Ad