HĐKT là gì? Ý nghĩa của từ hđkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

HĐKT là gì? Ý nghĩa của từ hđkt

HĐKT là gì ?

HĐKT là “Hợp đồng kinh tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐKT

HĐKT có nghĩa “Hợp đồng kinh tế”.

HĐKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐKT là “Hợp đồng kinh tế”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐKT:
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ KN: Kinh nghiệm.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
...

Post Top Ad