HĐT là gì? Ý nghĩa của từ hđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

HĐT là gì? Ý nghĩa của từ hđt

HĐT là gì ?

HĐT là “Hội đồng trường” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐT

HĐT có nghĩa “Hội đồng trường”.

HĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐT là “Hội đồng trường”.

Viết tắt HĐT với nghĩa khác:
+ Hội đồng thi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐT:
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TT: Thị trường.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ QH: Quốc hội.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HN: Hội nghị.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
...

Post Top Ad