KDN là gì? Ý nghĩa của từ kdn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

KDN là gì? Ý nghĩa của từ kdn

KDN là gì ?

KDN là “Kinh doanh nhà” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDN

KDN có nghĩa “Kinh doanh nhà”.

KDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDN là “Kinh doanh nhà”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDN:
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
...

Post Top Ad