HL là gì? Ý nghĩa của từ hl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

HL là gì? Ý nghĩa của từ hl

HL là gì ?

HL là “Huấn luyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HL

HL có nghĩa “Huấn luyện”.

HL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HL là “Huấn luyện”.

Viết tắt HL với nghĩa khác:
+ Học lực.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HL:
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ DHS: Du học sinh.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ KH: Khoa học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HS: Học sinh.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HB: Học bổng.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ HV: Học viên.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ HK: Học kỳ.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
...

Post Top Ad