HS là gì? Ý nghĩa của từ hs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

HS là gì? Ý nghĩa của từ hs

HS là gì ?

HS là “Học sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HS

HS có nghĩa “Học sinh”.

HS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HS là “Học sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HS:
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ SN: Sinh năm.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ HL: Học lực.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HB: Học bổng.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TH: Trung học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
...

Post Top Ad