HNV là gì? Ý nghĩa của từ hnv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

HNV là gì? Ý nghĩa của từ hnv

HNV là gì ?

HNV là “Hội Nhà văn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HNV

HNV có nghĩa “Hội Nhà văn”.

HNV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HNV là “Hội Nhà văn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HNV:
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HND: Hội nông dân.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ : Hội đồng.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ KTTV: Khí tượng thủy văn.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ VP: Văn phòng.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
...

Post Top Ad