HQHP là gì? Ý nghĩa của từ hqhp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

HQHP là gì? Ý nghĩa của từ hqhp

HQHP là gì ?

HQHP là “Hải quan Hải Phòng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HQHP

HQHP có nghĩa “Hải quan Hải Phòng”.

HQHP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HQHP là “Hải quan Hải Phòng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HQHP:
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ HQ: Hải quan.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ VP: Văn phòng.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
...

Post Top Ad