HSBC là gì? Ý nghĩa của từ hsbc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

HSBC là gì? Ý nghĩa của từ hsbc

HSBC là gì ?

HSBC là “Học sinh bán công” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HSBC

HSBC có nghĩa “Học sinh bán công”.

HSBC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HSBC là “Học sinh bán công”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HSBC:
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ KH: Khoa học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ CT: Công ty.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ DHS: Du học sinh.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ BC: Bán công.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ HB: Học bổng.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ HS: Học sinh.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ LCT: Luật công ty.
+ CATP: Công an thành phố.
+ HV: Học viên.
+ CNV: Công nhân viên.
+ HK: Học kỳ.
...

Post Top Ad