HSPT là gì? Ý nghĩa của từ hspt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

HSPT là gì? Ý nghĩa của từ hspt

HSPT là gì ?

HSPT là “Học sinh phổ thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HSPT

HSPT có nghĩa “Học sinh phổ thông”.

HSPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HSPT là “Học sinh phổ thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HSPT:
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ SV: Sinh viên.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ SN: Sinh năm.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ VT: Viễn thông.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
...

Post Top Ad