HSV là gì? Ý nghĩa của từ hsv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

HSV là gì? Ý nghĩa của từ hsv

HSV là gì ?

HSV là “Hội sinh viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HSV

HSV có nghĩa “Hội sinh viên”.

HSV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HSV là “Hội sinh viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HSV:
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ SN: Sinh năm.
+ GV: Giáo viên.
+ NV: Nhân viên.
+ XH: Xã hội.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ VĐV: Vận động viên.
+ HV: Học viên.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ QH: Quốc hội.
+ CNV: Công nhân viên.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ GVG: Giáo viên giỏi .
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ SN: Sinh nhật.
+ HS: Học sinh.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ TV: Thành viên.
+ VS: Vệ sinh.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ CV: Chuyên viên.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ HCVL: Hội chợ việc làm .
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
...

Post Top Ad