HV là gì? Ý nghĩa của từ hv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

HV là gì? Ý nghĩa của từ hv

HV là gì ?

HV là “Học viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HV

HV có nghĩa “Học viên”.

HV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HV là “Học viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HV:
+ CTV: Cộng tác viên.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ CV: Chuyên viên.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ GV: Giảng viên.
+ HS: Học sinh.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ TV: Thành viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
...

Post Top Ad