KBNN là gì? Ý nghĩa của từ kbnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

KBNN là gì? Ý nghĩa của từ kbnn

KBNN là gì ?

KBNN là “Kho bạc Nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KBNN

KBNN có nghĩa “Kho bạc Nhà nước”.

KBNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KBNN là “Kho bạc Nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KBNN:
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ CNCN: Chi nhánh cấp nước.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ HCB: Huy chương bạc.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
...

Post Top Ad