KDNPN là gì? Ý nghĩa của từ kdnpn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

KDNPN là gì? Ý nghĩa của từ kdnpn

KDNPN là gì ?

KDNPN là “Kinh doanh nhà Phú Nhuận” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDNPN

KDNPN có nghĩa “Kinh doanh nhà Phú Nhuận”.

KDNPN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDNPN là “Kinh doanh nhà Phú Nhuận”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDNPN:
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ PY: Phú Yên.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
...

Post Top Ad