KH là gì? Ý nghĩa của từ kh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

KH là gì? Ý nghĩa của từ kh

KH là gì ?

KH là “Kế hoạch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KH

KH có nghĩa “Kế hoạch”.

KH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KH là “Kế hoạch”.

Viết tắt KH với nghĩa khác:
+ Khoa học.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KH:
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ TK: Thiết kế.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐH: Đại học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
...

Post Top Ad