KHĐT là gì? Ý nghĩa của từ khđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

KHĐT là gì? Ý nghĩa của từ khđt

KHĐT là gì ?

KHĐT là “Kế hoạch đầu tư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHĐT

KHĐT có nghĩa “Kế hoạch đầu tư”.

KHĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHĐT là “Kế hoạch đầu tư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHĐT:
+ TVV: Tư vấn viên.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ TK: Thiết kế.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
...

Post Top Ad