KHKTHS là gì? Ý nghĩa của từ khkths - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

KHKTHS là gì? Ý nghĩa của từ khkths

KHKTHS là gì ?

KHKTHS là “Khoa học kỹ thuật hình sự” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHKTHS

KHKTHS có nghĩa “Khoa học kỹ thuật hình sự”.

KHKTHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHKTHS là “Khoa học kỹ thuật hình sự”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHKTHS:
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ KH: Khoa học.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ ĐH: Đại học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ KS: Kỹ sư.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HS: Học sinh.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ GDĐH: Giáo dục dục đại học.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ TH: Trung học.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
...

Post Top Ad