KHXH là gì? Ý nghĩa của từ khxh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

KHXH là gì? Ý nghĩa của từ khxh

KHXH là gì ?

KHXH là “Khoa học xã hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHXH

KHXH có nghĩa “Khoa học xã hội”.

KHXH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHXH là “Khoa học xã hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHXH:
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ GK: Giáo khoa.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ DHS: Du học sinh.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ HCVL: Hội chợ việc làm .
...

Post Top Ad