KKT là gì? Ý nghĩa của từ kkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

KKT là gì? Ý nghĩa của từ kkt

KKT là gì ?

KKT là “Khu kinh tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KKT

KKT có nghĩa “Khu kinh tế”.

KKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KKT là “Khu kinh tế”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KKT:
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ KV3: Khu vực 3.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ KV2: Khu vực 2.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ KV: Khu vực.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ KV1: Khu vực 1.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
...

Post Top Ad