NXB là gì? Ý nghĩa của từ nxb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

NXB là gì? Ý nghĩa của từ nxb

NXB là gì ?

NXB là “Nhà xuất bản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NXB

NXB có nghĩa “Nhà xuất bản”.

NXB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NXB là “Nhà xuất bản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NXB:
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ XK: Xuất khẩu.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ SX: Sản xuất.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
...

Post Top Ad