KN là gì? Ý nghĩa của từ kn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

KN là gì? Ý nghĩa của từ kn

KN là gì ?

KN là “Kinh nghiệm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KN

KN có nghĩa “Kinh nghiệm”.

KN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KN là “Kinh nghiệm”.

Viết tắt KN với nghĩa khác:
+ Khuyến nông.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KN:
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ KK: Khuyến khích.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TTTON: Thụ tinh trong ống nghiệm.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
...

Post Top Ad