KTTV là gì? Ý nghĩa của từ kttv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

KTTV là gì? Ý nghĩa của từ kttv

KTTV là gì ?

KTTV là “Khí tượng thủy văn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KTTV

KTTV có nghĩa “Khí tượng thủy văn”.

KTTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTTV là “Khí tượng thủy văn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KTTV:
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ ĐBTSXB: Đánh bắt thủy sản xa bờ.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên .
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ NVH: Nhà văn hóa.
...

Post Top Ad