SNN là gì? Ý nghĩa của từ snn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

SNN là gì? Ý nghĩa của từ snn

SNN là gì ?

SNN là “Sở Nông nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SNN

SNN có nghĩa “Sở Nông nghiệp”.

SNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SNN là “Sở Nông nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SNN:
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
...

Post Top Ad