TTDD là gì? Ý nghĩa của từ ttdd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

TTDD là gì? Ý nghĩa của từ ttdd

TTDD là gì ?

TTDD là “Trung tâm dinh dưỡng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTDD

TTDD có nghĩa “Trung tâm dinh dưỡng”.

TTDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTDD là “Trung tâm dinh dưỡng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTDD:
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ TQ: Trung Quốc.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ KQT: Không quan tâm.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
...

Post Top Ad