LCT là gì? Ý nghĩa của từ lct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

LCT là gì? Ý nghĩa của từ lct

LCT là gì ?

LCT là “Luật cạnh tranh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LCT

LCT có nghĩa “Luật cạnh tranh”.

LCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCT là “Luật cạnh tranh”.

Viết tắt LCT với nghĩa khác:
+ Luật công ty.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LCT:
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ PL: Pháp luật.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ CATP: Công an thành phố.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CNV: Công nhân viên.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
...

Post Top Ad