MTTQ là gì? Ý nghĩa của từ mttq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

MTTQ là gì? Ý nghĩa của từ mttq

MTTQ là gì ?

MTTQ là “Mặt trận Tổ quốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MTTQ

MTTQ có nghĩa “Mặt trận Tổ quốc”.

MTTQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTTQ là “Mặt trận Tổ quốc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MTTQ:
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ QG: Quốc gia.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ NLMT: Năng lượng mặt trời.
...

Post Top Ad