NCL là gì? Ý nghĩa của từ ncl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

NCL là gì? Ý nghĩa của từ ncl

NCL là gì ?

NCL là “Ngoài công lập” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NCL

NCL có nghĩa “Ngoài công lập”.

NCL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCL là “Ngoài công lập”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NCL:
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ BC: Bán công.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ CNV: Công nhân viên.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ LCT: Luật công ty.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ CV: Công việc.
...

Post Top Ad