NCS là gì? Ý nghĩa của từ ncs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

NCS là gì? Ý nghĩa của từ ncs

NCS là gì ?

NCS là “Nghiên cứu sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NCS

NCS có nghĩa “Nghiên cứu sinh”.

NCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCS là “Nghiên cứu sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NCS:
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ SV: Sinh viên.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ SH: Sinh hoạt.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ TKCN: Tìm kiếm cứu nạn.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ HS: Học sinh.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ DHS: Du học sinh.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
...

Post Top Ad