NĐT là gì? Ý nghĩa của từ nđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

NĐT là gì? Ý nghĩa của từ nđt

NĐT là gì ?

NĐT là “Nhà đầu tư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NĐT

NĐT có nghĩa “Nhà đầu tư”.

NĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NĐT là “Nhà đầu tư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NĐT:
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
...

Post Top Ad