NH là gì? Ý nghĩa của từ nh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

NH là gì? Ý nghĩa của từ nh

NH là gì ?

NH là “Ngân hàng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NH

NH có nghĩa “Ngân hàng”.

NH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NH là “Ngân hàng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NH:
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
...

Post Top Ad