NHNNO là gì? Ý nghĩa của từ nhnno - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

NHNNO là gì? Ý nghĩa của từ nhnno

NHNNO là gì ?

NHNNO là “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHNNO

NHNNO có nghĩa “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

NHNNO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHNNO là “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHNNO:
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ HND: Hội nông dân.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NH: Ngân hàng.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ XN: Xí nghiệp.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
...

Post Top Ad