NHCSXH là gì? Ý nghĩa của từ nhcsxh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

NHCSXH là gì? Ý nghĩa của từ nhcsxh

NHCSXH là gì ?

NHCSXH là “Ngân hàng Chính sách xã hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHCSXH

NHCSXH có nghĩa “Ngân hàng Chính sách xã hội”.

NHCSXH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHCSXH là “Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHCSXH:
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ HC: Hành chính.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ THX: Tân hoa xã.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ BC: Bưu chính.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ CT: Chính trị.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ HCVL: Hội chợ việc làm .
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ QH: Quốc hội.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
...

Post Top Ad