NLS là gì? Ý nghĩa của từ nls - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

NLS là gì? Ý nghĩa của từ nls

NLS là gì ?

NLS là “Nông lâm sản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NLS

NLS có nghĩa “Nông lâm sản”.

NLS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NLS là “Nông lâm sản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NLS:
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ ĐBTSXB: Đánh bắt thủy sản xa bờ.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ HND: Hội nông dân.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ VLTK: Võ Lâm Truyền Kỳ.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ BĐS: Bất động sản.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
...

Post Top Ad