PCLBTW là gì? Ý nghĩa của từ pclbtw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

PCLBTW là gì? Ý nghĩa của từ pclbtw

PCLBTW là gì ?

PCLBTW là “Phòng chống lụt bão Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCLBTW

PCLBTW có nghĩa “Phòng chống lụt bão Trung ương”.

PCLBTW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCLBTW là “Phòng chống lụt bão Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCLBTW:
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ BP: Biên phòng.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ TH: Trung học.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TW: Trung ương.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ TT: Trung tâm.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
...

Post Top Ad