PHHS là gì? Ý nghĩa của từ phhs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

PHHS là gì? Ý nghĩa của từ phhs

PHHS là gì ?

PHHS là “Phụ huynh học sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PHHS

PHHS có nghĩa “Phụ huynh học sinh”.

PHHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PHHS là “Phụ huynh học sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PHHS:
+ KST: Ký sinh trùng.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ SĐH: Sau đại học.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ SH: Sinh hoạt.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ KH: Khoa học.
+ SN: Sinh ngày.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ SN: Sinh năm.
+ SV: Sinh viên.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ PN: Phụ nữ.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TH: Trung học.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ HV: Học viên.
...

Post Top Ad