NN là gì? Ý nghĩa của từ nn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

NN là gì? Ý nghĩa của từ nn

NN là gì ?

NN là “Nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NN

NN có nghĩa “Nhà nước”.

NN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NN là “Nhà nước”.

Viết tắt NN với nghĩa khác:
+ Ngủ ngon.
+ Nông nghiệp.
+ Ngôn ngữ.
+ Ngoại ngữ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NN:
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ KN: Khuyến nông.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ HND: Hội nông dân.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ DN: Doanh nghiệp.
...

Post Top Ad