NSNN là gì? Ý nghĩa của từ nsnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

NSNN là gì? Ý nghĩa của từ nsnn

NSNN là gì ?

NSNN là “Ngân sách Nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NSNN

NSNN có nghĩa “Ngân sách Nhà nước”.

NSNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NSNN là “Ngân sách Nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NSNN:
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NN: Nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ NH: Ngân hàng.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
...

Post Top Ad