NV3 là gì? Ý nghĩa của từ nv3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

NV3 là gì? Ý nghĩa của từ nv3

NV3 là gì ?

NV3 là “Nguyện vọng 3” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NV3

NV3 có nghĩa “Nguyện vọng 3”.

NV3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NV3 là “Nguyện vọng 3”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NV3:
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ NV1: Nguyện vọng 1.
+ KV3: Khu vực 3.
+ NV: Nguyện vọng.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
+ NV2: Nguyện vọng 2.
...

Post Top Ad