PCTHCS là gì? Ý nghĩa của từ pcthcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

PCTHCS là gì? Ý nghĩa của từ pcthcs

PCTHCS là gì ?

PCTHCS là “Phổ cập trung học cơ sở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCTHCS

PCTHCS có nghĩa “Phổ cập trung học cơ sở”.

PCTHCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCTHCS là “Phổ cập trung học cơ sở”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCTHCS:
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ HB: Học bổng.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ HV: Học viên.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ TT: Trung tâm.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ TH: Trung học.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ SĐH: Sau đại học.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
...

Post Top Ad